Click here for privacy policy in English

Uppdaterat: 2016-04-09

För att göra våra erbjudanden och användarinteraktioner mer relevanta så samlar vi viss data om våra användare. Genom att titta på historisk användardata och beteendemönster kan vi leverera en mer custom upplevelse dig som användare.

Rabble är för närvarande baserat på unika användarkonton som skapas i samband med att du börjar använda appen. I samband med detta frågar vi dig om e-mail och du får välja ett lösenord. Om du väljer att skapa ditt användarkonto via facebook-koppling samlar vi in namn, ålder och kön. Din facebook-bild sparar vi inte hos oss alls utan den laddas från facebook direkt. Vi samlar även in viss data kring vilken slags mobil och operativsystem du använder.

När du använder Rabble loggas även din position och vad du klickar på i appen och vilka kuponger som används. Du har även en möjlighet att frivilligt ange ålder och kön för att få bättre anpassade erbjudanden. Hursomhelst så kommer den personlig data vi samlar in aldrig att användas utanför vår tjänst eller delas med något annat företag.

Vi varken säljer, delar eller handlar med någon personlig information om våra användare av något slag till tredjeparter utan din tillåtelse.

Genom att ansluta ditt personliga Facebook-konto till vår app får du möjligheten att dela innehåll, såsom timeline-poster och incheckningar från vår app direkt till Facebook. Den information som vi i samband med detta får åtkomst till är den information som Facebook anser vara ”allmänt tillgänglig information”, eller ”public account information” (https://developers.facebook.com/policy/#definitions). Denna information används för att visa ditt namn och bild i appen och används inte till något annat. Syftet med användarfotona är helt enkelt att säkerställa att kupongerna du använder bara kan användas av en användare.

Vi på Rabble är dedikerade till att ge dig de bästa erbjudanden som går att finna. Varje erbjudande i Rabble har blivit noggrant utvalt och godkänt av oss; i Rabble finns inga dåliga deals. Våra erbjudanden är bland annat sorterade efter avstånd, nyhet och popularitet. Inget företag som förekommer i Rabble kan betala för att få en bättre placering i appen.

Vi skickar push-notiser till de användare som aktivt har accepterat detta i appen. Vår policy är att hålla push-notiser så relevanta som möjligt och hellre störa för lite än för mycket. Våra användare kan när som helst stänga av pushnotis-funktionen och appen kommer att fungera precis lika bra ändå.

Rabble kan använda din e-mail för att maila dig information, nyhetsbrev och utvalda erbjudanden. Du kan när som helst välja att avbeställa nyhetsbrev och information om erbjudanden per email genom att avprenumerera eller kontakta oss på info@rabble.se.

Vår webbplats använder cookies precis som resten av internet. Dessa används inte för något annat än att lagra fullständigt anonyma domän-intern data som vi använder för att optimera vår hemsida och göra den bättre.

Särskilt för vår webbplats och avsnittet ”Rabattkoder Online”: Rabattkoder Online är en separat del av Rabble frikopplad från den mobila applikationen. När du använder ett erbjudande och länkas vidare till tredje part kan denna part komma att placera och läsa cookies eller använda så kallade web beacons för att samla information.

Det är endast tillåtet att skapa ett konto per person hos Rabble. Individer som missbrukar detta och skapar flera konton riskerar att bli avstängda från plattformen.

Vår Privacy Police kan komma att ändras i framtiden och vi kommer då tydligt att informera om detta. Aktuell Privacy Policy går alltid att finna i appen samt på https://www.rabble.com/privacy-policy .

Privacy Policy In English

Effective date: 2014-11-17

In order to make our offerings and user interactions more relevant we gather some data about our users. By looking at the historical usage and behavioral patterns, we can deliver a more custom experience to you as a user.

Rabble is based on unique user accounts that are created when you start using the app. At start-up, we ask you for your email and ask you to choose a password. If you choose to create your user account through the facebook link, we collect your name, age and gender. Your Facebook picture will not be saved or stored by us, it is instead loaded from Facebook directly. We also collect certain data about the type of phone and operating system you are using.

When using Rabble we log your position and your clicks in the app and what coupons are being used. You also have an opportunity to voluntarily provide gender and age in order to receive custom offers. Either way, the personal data we collect will never be used for other purposed or shared with any other company. We do not sell, share or trade any personal information about our users of any kind to third parties without your permission.

By connecting your personal Facebook account to our app you will be able to share content, such as timeline-posts and check-ins from our app directly to Facebook. The information that we access in this process is the information that Facebook deems "publicly available information" or "public account information" (https://developers.facebook.com/policy/#definitions). This information is used to display your name and picture in the app and is not used for anything else. The purpose of user photos is simply to ensure that coupons can only be used by one user.

We at Rabble are dedicated to provide you the best offers that can be found. All Rabble offerings have been carefully selected and approved by us, in Rabble there are only good deals. Our offerings can be sorted by distance, “newest”and popularity. No company partners listed in Rabble can pay us to receive a better ranking in the app.

We send push notifications to users who have actively accepted this. Our policy is to send push notifications that are as relevant as possible and not to push to often. You can turn off the push alert feature whenever you wish.

Rabble may use your email address to contact you for things such as information, newsletters and promotional content. You may at any time opt-out from any further promotional emails by unsubscribing or contacting us at info@rabble.se.

Our site uses cookies as all internet sites do. These are used for storing completely anonymous domain-internal data that we use to optimize our website and make it better.

About our website and the section "Rabattkoder Online": Rabattkoder Online is separate from Rabble's mobile application. When you use an offer and are linked to a third party they can place and read browser cookies or use so called web beacons to collect information.

Every user is limited to one account at Rabble. Violation of these terms can lead to a permanent ban from the plattform.

Our Privacy Police may be subject to changes. The current Privacy Policy is always available in the app and at https://www.rabble.com/privacy-policy.

Feel free to contact us for further details, questions or general feedback at info@rabble.se